STANOVY

JEZDECKÉHO KLUBU

 

článek 1.

Název a sídlo

 

1. Jezdecký klub přijal oficiální název :

                Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov

         (JK PZOO Chomutov)

 

2. se sídlem v Chomutově, Podkrušnohorský zoopark, Přemyslova 259,

    PSČ 430 01

 

 

článek 2.

Právní postavení a majetek

 

1.  Jezdecký klub je společenskou organizací s právní subjektivitou, sdružuje členy, kteří přijali společný název a společnou symboliku a dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

 

2.   Jezdecký klub působí na území České republiky.

 

3. Jezdecký klub působí při Podkrušnohorském zooparku Chomutov (PZOO Chomutov) a je členem České jezdecké federace (ČJF).

 

4.  Ke splnění svých úkolů používá vlastního majetku, majetku PZOO Chomutov nebo majetku dalších subjektů, který by mu byl smluvně předán do užívání.

 

 

článek 3.

Předmět činnosti a hlavní úkoly

 

1. Předmětem činnosti jezdeckého klubu je organizování zájmového a sportovního jezdectví ve všech disciplínách.

 

2. Hlavními úkoly klubu jsou :

 

a)      Zastupovat členy klubu a chránit jejich oprávněné zájmy ve vztahu k veřejnosti k PZOO Chomutov a k ČJF.

b)      Registrovat členy, jezdce a sportovní koně

c)      Vytvářet provozní podmínky pro zájmový a jezdecký sport na základě dohody mezi klubem a PZOO Chomutov, příp. jinými právními subjekty

d)     Zabezpečovat propagaci jezdeckého sportu všemi dostupnými prostředky v souladu s pravidly jezdeckého sportu

e)      Organizovat výcvik členů klubu, rekreační a zájmové jezdectví, výcvik klubových i neklubových koní prostřednictvím PROVOZNÍHO a ORGANIZAČNÍHO ŘADU.

f)       Zabezpečit částečné krytí nákladů provozu jezdeckého areálu zejména členskými příspěvky, sponzorskými dotacemi a dary, brigádnickou činností, samostatnou výdělečnou činností, zejména jízdy na koních a ponících, kočárem

g)      Organizovat a řídit ve spolupráci s PZOO Chomutov popř. s jiným subjektem sportovní soutěže a závody

 

 

článek 4.

Členská základna a členství

 

1.   Členskou základnu jezdeckého klubu tvoří fyzické osoby starší 8 let.

 

2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky výkonnému výboru klubu a schválením přihlášky výkonným výborem klubu v termínu do 30-ti kalendářních dnů včetně vystavení členského průkazu a po schválení úhradou přihlašovacího poplatku.

 

3.   Při neschválení přihlášky výkonným výborem má žadatel právo odvolání do 30-ti dnů ode dne převzetí oznámení o neschválení přihlášky adresované předsedovi klubu. O odvolání rozhoduje valná hromada klubu.

 

4.    Členství zaniká :

 

a)      Vystoupením z jezdeckého klubu na základě písemného oznámení adresované výboru klubu.

b)      Vyloučením pro hrubé porušování stanov, provozního řádu nebo poškozování zájmů klubu a PZOO.

c)      Úmrtím člena.

 

5.    O vyloučení rozhoduje výkonný výbor klubu. Vyloučený člen má právo odvolání do 30-ti dnů ode dne převzetí oznámení o vyloučení adresované předsedovi klubu. O odvolání rozhoduje valná hromada klubu. Do doby rozhodnutí valné hromady je členu pozastaveno členství v klubu.

                                                

 

článek 5.

Valná hromada

 

1.  Valná hromada klubu je shromáždění členů klubu a je nejvyšším řídícím orgánem. Je svolávána nejméně 1 krát ročně. Mimořádná valná hromada musí být svolána, jestliže o to požádá písemně minimálně 51% členů klubu nebo o tom rozhodne výkonný výbor svým usnesením.

 

 

2. Valnou hromadu svolává a řídí předseda výkonného výboru. Den konání valné hromady musí být zveřejněn pro členy klubu nejméně 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady a to na veřejné informační tabuli v areálu jezdeckého klubu.

 

 

 

3. Valná hromada je usnášení schopná za účasti nejméně 51% členů klubu s hlasovacím právem. V případě menšího počtu je začátek jednání posunut o jednu hodinu. Po jejím uplynutí je valná hromada usnášení schopná bude-li přítomno nejméně 33% členů klubu s hlasovacím právem. Pro rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas nejméně 51% přítomných členů klubu s hlasovacím právem. Pro rozhodnutí valné hromady o změnách stanov klubu je nutný souhlas nejméně 66% přítomných členů klubu s hlasovacím právem. Každý člen klubu má při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Právo hlasování mají osoby starší 14 let.

 

4. K volbě členů výkonného výboru klubu je předepsáno tajné hlasování písemnou formou (volebními lístky), nerozhodne-li valná hromada jinak.

 

5. Do působnosti valné hromady patří :

 

a)      rozhoduje o vzniku, rozdělení, sloučení nebo zániku klubu

b)      rozhoduje o názvu, sídle a symbolice klubu

c)      rozhoduje o přijetí, změnách a doplňcích stanov klubu

d)     rozhoduje o vyloučení nebo přijetí člena klubu v případě jeho odvolání

e)      provádí volbu a odvolání členů výkonného výboru

f)       projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti klubu a výkonného výboru klubu

g)      schvaluje návrh hospodaření a činnosti klubu a výkonného výboru pro následující roční období

h)      rozhoduje o výši členských příspěvků

i)        přijímá další rozhodnutí, jejichž přijetí si vyhradí

 

6. Členové klubu mají právo předkládat své návrhy k projednání výkonnému výboru nebo valné hromadě a to písemnou formou adresované předsedovi výkonného výboru klubu, nebo ústním návrhem k projednání přímo na valné hromadě.

 

7. Z jednání valné hromady se provede usnesení se zveřejněním na informační tabuli klubu v jezdeckém areálu.

 

 

článek 6.

Výkonný výbor

 

1. Výkonný výbor klubu je voleným orgánem valnou hromadou členské základny a má pět členů starších 18 let s funkčním obdobím 2 let. V čele výkonného výboru stojí předseda a místopředseda, kteří jsou zvoleni výkonným výborem. Předseda jmenuje hospodáře klubu.

 

2.  Jménem klubu jedná výkonný výbor a to zpravidla prostřednictvím předsedy, popř. místopředsedy nebo dalších členů výboru. Je-li pro právní úkon právním řádem předepsána písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů výkonného výboru nebo jimi zmocněným zástupců klubu, zpravidla předseda a člen výboru.

 

 

 

3. Předseda zastupuje klub jako celek při jednání s veřejností, PZOO Chomutov, ČJF a dalšími fyzickými a právnickými subjekty. Předseda vede správní, sportovní, licenční agendu klubu, řídí místopředsedu a hospodáře klubu. Svolává výkonný výbor formou zveřejnění na veřejné informační tabuli v areálu jezdeckého klubu nejméně 14 kalendářních dnů před dnem konání schůze výkonného výboru. Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z důvodu nemožnosti výkonu jeho funkce, zastupuje klub místopředseda, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak.

 

4. Místopředseda klubu řídí vnitřní organizační činnost jezdeckého areálu a sportovní aktivity klubu. Místopředseda vede evidenci materiálu svěřeného do užívání, navrhuje doplňování a nákup jezdeckého materiálu.

 

5. Hospodář klubu vede účetnictví a pravidelně informuje výkonný výbor. Do pokladní knihy přijímá veškeré finanční hotovosti, zejména členské příspěvky a příjmy z brigádnické činnosti.

 

6. Člen výkonného výboru má právo požadovat svolání výkonného výboru mimo stanovený termín.

 

7.  Výkonný výbor se schází zpravidla nejméně 1x za 2 měsíce, je usnášení schopný při účasti nejméně 3 členů výkonného výboru. Ze zasedání výkonného výboru se provádí zápis příp. usnesení se zveřejněním na informační tabuli klubu v jezdeckém areálu.

 

8.   Na svém jednání projednává a schvaluje zejména :

      -  plnění usnesení a úkolů valné hromady

      -  organizační a sportovní činnost klubu

      -  finanční rozpočet, jeho čerpání, hospodaření se svěřeným majetkem

      -  návrhy a podněty členů výkonného výboru a členů členské základny klubu

      -  návrhy na přijetí a vyloučení z klubu

      -  rozhoduje o rozdělení klubu na oddíly

 

 

článek 7.

Práva a povinnosti členů

 

1.  Každý člen klubu má tyto práva :

 

a)      podávat návrhy, náměty a připomínky k činnosti klubu adresované předsedovi výkonného výboru nebo přímo na valné hromadě klubu

b)      podílet se na činnosti klubu

c)      využívat jezdecký areál k zájmovému a sportovnímu jezdectví

d)     využívat materiál jezdeckého klubu a jemu svěřený

 

2.  Každý člen má tyto povinnosti

 

a)      dodržovat stanovy klubu

b)      dodržovat organizační a provozní řád jezdeckého areálu

c)      platit řádně a včas členské příspěvky

d)     prosazovat zájmy klubu

článek 8.

Členské příspěvky

 

1. Výši členských příspěvků a přihlašovacích poplatků určuje valná hromada klubu.

 

2. Členské příspěvky člen klubu hradí měsíčně (nejpozději do konce měsíce) do pokladny klubu. O úhradě členských příspěvků obdrží člen klubu stvrzenku o zaplacení vystavenou členem výkonného výboru klubu.

 

3. Bude- li člen v prodlení s placením členských příspěvků déle než 2 měsíce, vystavuje se nebezpečí vyloučení z jezdeckého klubu dle čl. 4 odst. 4 písm. b) těchto stanov.

 

 

Článek 9.

Zánik jezdeckého klubu

 

1. O zániku klubu může rozhodnout pouze valná hromada členské základny a to pouze za tímto účelem svolaná valná hromada při účasti nejméně 51% všech členů klubu se schvalovacím právem nejméně 66% přítomných členů klubu.

 

 

 

článek 10.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

1. Těmito stanovami se ruší platnost dosavadních stanov jezdeckého klubu PZOO Chomutov z 9. dubna 1997 vedené pod registračním číslem VSP/1-3590/90R. Jejich změnu je nutné oznámit Ministerstvu vnitra ČR.

 

2. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou jezdeckého klubu PZOO Chomutov dne 5. ledna 2009 a nabývá platnosti dnem 4. ledna 2009.